« back to the search result list(pl)  
2-FURALDEHYDICSC: 0276 (Czerwiec 2012)
Furfural
2-Furanokarboksyaldehyd
2-Furylometanal
CAS #: 98-01-1
UN #: 1199
EINECS #: 202-627-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 60°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 60°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Ból głowy. Zawroty głowy. Osłabienie. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. W razie złego samopoczucia, zasięgnąć porady medycznej. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Zagrożenie aspiracją!  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
Łatwopalna ciecz i pary
Działa toksycznie po połknięciu.
Wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje łagodne podrażnienia skóry
Działa drażniąco na oczy
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Podejrzewa się, że powoduje raka
Drogą pokarmowąMoże powodować uszkodzenie wątroby w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi zasadami, mocnymi kwasami, silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Chronić przed światłem. W zamykanym pojemniku. Wentylacja podłogowa. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
2-FURALDEHYD ICSC: 0276
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO JASNOŻÓŁTEJ OLEISTA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. STAJE SIĘ CZERWONO-BRĄZOWA POD WPŁYWEM POWIETRZA ŚWIATŁA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja polimeryzuje pod wpływem kwasów lub zasad. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych.(,) 

Wzór chemiczny: C5H4O2 / C4H3OCHO
Masa cząsteczkowa: 96.1
Temperatura wrzenia: 162°C
Temperatura topnienia: -36.5°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.16
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 8.3
Prężność par, kPa at 20°C: 0.15
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.3
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 60°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 315°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.1-19.3
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.46
Lepkość: 1.28 mm²/s w temp.25°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na skórę. Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. W przypadku połknięcia, substancja może powodować wymioty i prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. Substancja może działać na wątrobę.(,) Nowotwory wykryte u zwierząt doświadczalnych, mogą nie mieć odniesienia do ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.2 ppm.
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku trudności w oddychaniu i/lub narastającej gorączki. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 21-23/25-36/37/38-40; S: (1/2)-26-36/37-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018