« vissza a keresési eredmény listához  
ETILÉN-DIAMINICSC: 0269 (2018 május)
1,2-Diaminoetán
1,2-Etándiamin
Dimetiléndiamin
CAS #: 107-15-3
ENSZ #: 1604
EINECS #: 203-468-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  34° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  34° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Légszomj. Égő érzés. Zihálás. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Égő érzés. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Torokfájás. Égő érzés. Hasi fájdalom. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. A kiömlött folyadékot tartályokba kell összegyűjteni. A tartály ugyanabból az anyagból kell legyen, mint az eredeti tartály. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncorrcancer;health haz
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, savaktól, klórozott szerves vegyületektől és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Jól zárva. Csak az eredeti tartályban tárolja. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ETILÉN-DIAMIN ICSC: 0269
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező nitrogén-oxid füstöket képez. Reagál klórozott szerves vegyületekkel, erős oxidálószerekkel és savakkal. Ezzel mérgező gázokat és gőzöket (ammónia, nitrogén-oxidok, szén-monoxid) és tűzveszélyes gőzöket képez. Ez mérgezés, tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja sok fémet, a gumit és a műanyagokat. 

Képlet: H2NCH2CH2NH2 / C2H8N2
Molekulatömeg: 60.1
Forráspont: 117° C
Olvadáspont: 8.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 34° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 385° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.5-16.6
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.2
Viszkozitás: 0.0154 cP 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK légúti és bőr allergizáló (SAH) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-006-00-6; VESZÉLY; H226 H312 H302 H373 H314 H334 H317; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS05 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 10-21/22-34-42/43; S: (1/2)-23-26-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019