« back to the search result list(pl)  
DIMETYLOAMINAICSC: 0260 (Listopad 2019)
N-metylometanoamina
DMA
CAS #: 124-40-3
UN #: 1032
EINECS #: 204-697-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). Butla może wybuchnąć pod wpływem temperatury ognia.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z mocnymi czynnikami utleniąjacymi.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z silnymi czynnikami utleniającymi i mercury.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu rozproszonych prądów wodnych.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej, Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA. Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie oparzenia. W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z GAZEM: ODMROŻENIA.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Zamknąć butlę, jeśli to możliwe. Wentylacja. Gaz usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. Odizolować zagrożony obszar do czasu usunięcia gazu. If liquid: Do NOT let this chemical enter the environment. Do NOT wash away into sewer. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecylinder;gascorrexcl mark;warn
Skrajnie łatwopalny gaz
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W chłodnym miejscu (<25°C). W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z : patrz Zagrożenia Chemiczne. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
DIMETYLOAMINA ICSC: 0260
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz rtęcią.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na miedź, stopy cynku, aluminium, powierzchnie ocynkowane i tworzywa sztuczne.(,) Roztwór wodny jest mocną zasadą. Reaguje gwałtownie z kwasami i działa korodująco (patrz: ICSC 1485 dimetyloamina, roztwór wodny). 

Wzór chemiczny: (CH3)2NH / C2H7N
Masa cząsteczkowa: 45.1
Temperatura wrzenia: 7.0°C
Temperatura topnienia: -92.2°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.7
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 354 (very soluble)
Prężność par, kPa at 25°C: 203
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.6
Temperatura samozapłonu: 400°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.8-14.4
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.2
Critical temperature: 164.6°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy. Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Narażenie może spowodować visual disturbances. Wdychanie wysokich stężeń może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, szkodliwe stężenie gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko, a zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 5 ppm; TLV-STEL1 15 ppm.
TLV: (DSEN); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 3.7 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
EU-OEL: 3.8 mg/m3, 2 ppm jako TWA; 9.4 mg/m3, 5 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
See ICSC 1485. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018