« back to the search result list(pl)  
1,3-DICHLORO-4-NITROBENZENICSC: 0252 (Kwiecień 2008)
2,4-Dichloro-1-nitrobenzen
2,4-Dichloronitrobenzen
4-Nitro-1,3-dichlorobenzen
CAS #: 611-06-3
UN #: 1578 (s);3409 (l)
EINECS #: 210-248-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć proszek gaśniczy, rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wentylację (jeśli nie występuje w postaci w proszku).  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

Brak wystarczających danych do klasyfikacji GHS 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z zasadami, silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
1,3-DICHLORO-4-NITROBENZEN ICSC: 0252
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTE KRYSZTAŁY LUB CIECZ 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów tlenków azotu i chlorowodoru (patrz: ICSC 0163). (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz mocnymi zasadami.(,) 

Wzór chemiczny: C6H3Cl2NO2
Masa cząsteczkowa: 192
Temperatura wrzenia: 258.5°C
Temperatura topnienia: 30-33°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.54
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 1.88
Prężność par, Pa w temp.20°C: 1
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.6
Temperatura zapłonu: 112°C
Temperatura samozapłonu: 500°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.1  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Patrz: Adnotacje. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały zbadane w stopniu wystarczajacym. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018