« vissza a keresési eredmény listához  
CIKLOHEXIL-AMINICSC: 0245 (2003 június)
Ciklohexánamin
Aminociklohexán
Aminohexahidrobenzol
Hexahidroanilin
CAS #: 108-91-8
ENSZ #: 2357
EINECS #: 203-629-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  28° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  28° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon nagy mennyiségű vizet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. Hányinger. Hányás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Szédülés. Hasi görcsök. Égő érzés. Hányás. Hasi fájdalom. Sokk vagy ájulás. Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve savaktól, oxidálószerektől, alumíniumtól, réztől, cinktől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
CIKLOHEXIL-AMIN ICSC: 0245
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Az anyag erős bázis. Hevesen reagál savakkal és korrodáló hatású. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűzveszélyt okoz. Megtámadja az alumíniumot, a rezet és a cinket. 

Képlet: C6H11NH2 / C6H13N
Molekulatömeg: 99.2
Forráspont: 134.5° C
Olvadáspont: -17.7° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.86
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.42
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.03
Lobbanáspont: 28° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 293° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.5-9.4
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.4
Viszkozitás: 2.10 Pa/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 8.2 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 56).
ÁK: 8,2 mg/m³, CK: 16,4 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-050-00-6; VESZÉLY; H226 H361f H312 H302 H314; Piktogram: GHS02 GHS05 GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 10-21/22-34; S: (1/2)-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019