« back to the search result list(pl)  
1·HYDRAT 2,2,2-TRICHLOROETANO-1,1-DIOLUICSC: 0234 (Kwiecień 2013)
Monohydrat trichloroacetaldehydu
2,2,2-Trichloro-1,1-etanodiol
CAS #: 302-17-0
UN #: 2811
EINECS #: 206-117-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Dezorientacja. Senność. Nudności. Utrata przytomności.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Wymioty. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Może powodować raka.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi zasadami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
1·HYDRAT 2,2,2-TRICHLOROETANO-1,1-DIOLU ICSC: 0234
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
PRZEZROCZYSTE BEZBARWNE KRYSZTAŁY O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chlorowodoru. (W)wchodzi w reakcję z mocnymi zasadami.(,) Co powoduje wytwarzanie chloroformu. 

Wzór chemiczny: C2H3Cl3O2 / Cl3CCH(OH)2
Masa cząsteczkowa: 165.4
Rozkłada się w temp.97
Temperatura topnienia: 57-60°C
Gęstość : 1.9 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.99  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par lub pyłów i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować dezorientację, obniżenie ciśnienia krwi i obniżenie świadomości. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować zaburzenia rytmu serca i utratę świadomości lub śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę.(,) Co może być przyczyną uzależnienia, zmian behawioralnych i zaburzeń czynnościowych wątroby. Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. Może powodować dziedziczne wady genetyczne w ludzkich komórkach rozrodczych. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na organizmy wodne. 

ADNOTACJE
Spożywanie napojów alkoholowych wzmaga szkodliwe działanie substancji.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 25-36/38; S: (1/2)-25-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018