« back to the search result list(pl)  
TRIBROMEK BORUICSC: 0230 (Marzec 2001)
Bromek boru (III)
CAS #: 10294-33-4
UN #: 2692
EINECS #: 233-657-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z wodą. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku rozkładu termicznego.  NIE dopuszczać do kontaktu z wodą i parą. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów. NIE stosować wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła. Uczucie pieczenia. Trudności w oddychaniu. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację. Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Oparzenia skóry. Ból. Pęcherze.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Bóle skurczowe brzucha. Uczucie pieczenia. Osłabienie. Biegunka. Wymioty. Ból brzucha. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku. 
TRIBROMEK BORU ICSC: 0230
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DYMIĄCA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Może wybuchnąć podczas ogrzewania. Rozkłada się w kontakcie z alkoholem.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów bromowodoru. (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie gazowego bromowodoru. To generuje zagrożenie wybuchowe. 

Wzór chemiczny: BBr3
Masa cząsteczkowa: 250.5
Temperatura wrzenia: 91°C
Temperatura topnienia: -46°C
Względna gęstość (woda = 1): 2.7
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, kPa at 14°C: 5.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 8.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.4 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: (ceiling value):.
TLV-STEL1 0.7 ppm 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Reacts violently with fire extinguishing agents such as water or foam.
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, C; R: 14-26/28-35; S: (1/2)-9-26-28-36/37/39-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018