« back to the search result list(pl)  
AMONIAK (10%-35% ROZTWÓR)ICSC: 0215 (Maj 2018)
Woda amoniakalna
CAS #: 1336-21-6
UN #: 2672
EINECS #: 215-647-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.  Patrz: Adnotacje      W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Pęcherze. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukiwać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic, przez co najmniej 15 minut. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Wymioty. Ból brzucha.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozcieńczonych kwasów, np. siarkowegoRozlaną ciecz ostrożnie zneutralizować. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

correxcl mark;warnenviro;aqua
Może powodować korozję metali.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Z dala od kratek i kanałow ściekowych. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Patrz: Adnotacje. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
AMONIAK (10%-35% ROZTWÓR) ICSC: 0215
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BARDZO LOTNY BEZBARWNY AMONIAKU WODNY ROZTWÓR O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z wieloma metalami ciężkimi oraz solami metali ciężkich.(,) Co powoduje wytwarzanie wybuchowych związków. Działa niszcząco na wiele metali.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). Reaguje gwałtownie z(ze) kwasami. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym amoniaku i tlenków azotu. To generuje zagrożenie zatruciem. 

Wzór chemiczny: NH4OH
Masa cząsteczkowa: 35.1
Temperatura wrzenia: 38°C (25%)
Temperatura topnienia: -58°C (25%)
Względna gęstość (woda = 1): 0.9 (25%)
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 48 (25%)
Względna gęstość par (powietrze = 1): 0.6
Patrz: Adnotacje. 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli lub par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie w dużym stężeniu par może spowodować obrzęk krtani, zapalenie dróg oddechowych i zapalenie płuc. Narażenie może spowodować uduszenie z powodu obrzęku gardła. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne może mieć wpływ na płuca. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 18 mg/m3, 25 ppm.
TLVSTEL1 27 mg/m3.
MAK: 14 mg/m3, 20 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Be aware that ammonia gas can evolve from ammonia solution.
Ammonia vapour is flammable and explosive under certain conditions.
See ICSC 0414.
Do NOT completely fill bottles with the substance; strong solutions may develop pressure.
Release caps with care.
Melting points range from -3°C (4%) to -69°C (28%). Another boiling point is 25°C (32%).
Other UN numbers are: UN 2073 Ammonia solution, relative density of less than 0.880 at 15°C in water, with more than 35% but no more than 50% ammonia; UN 3318 Ammonia solution, relative density of less than 0.880 at 15°C in water, with more than 50% ammonia.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018