« vissza a keresési eredmény listához  
ECETSAV-ANHIDRIDICSC: 0209 (2006 április)
CAS #: 108-24-7
ENSZ #: 1715
EINECS #: 203-564-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  49° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  49° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot. Lásd Megjegyzések.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Bőrégés. Fájdalom. Hólyagok. A tünetek késleltetve jelentkezhetnek.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Könnyezés. Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, arcvédő és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, sav gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncorr
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ECETSAV-ANHIDRID ICSC: 0209
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Ezzel mérgező gázokat és mérgező füstöket, beleértve ecetsav füstöt képez. Hevesen reagál alkoholokkal, aminokkal, oxidálószerekkel, erős bázisokkal és vízzel. Megtámad sok fémet, ha száraz vagy víz jelenlétében. 

Képlet: C4H6O3/(CH3CO)2O
Molekulatömeg: 102.1
Forráspont: 139° C
Olvadáspont: -73° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.08
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 49° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 316° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.7-10.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.27  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Inhalációja asztma-szerű reakciót okozhat (RADS). 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 0.42 mg/m³, 0.1 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
TLV: 1 ppm mint TWA; 3 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Vízzel keverve ecetsavat képez.
Nagyobb tüzeket távolról kell oltani, nagy mennyiségű vízzel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 113).
ÁK: 0,42 mg/m³, CK: 0,84 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-008-00-9; VESZÉLY; H226 H332 H302 H314; Piktogram: GHS02 GHS05 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 10-20/22-34; S: (1/2)-26-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019