« back to the search result list(pl)  
TRIAZOTAN(V) PROPANO-1,2,3-TRIOLUICSC: 0186 (Czerwiec 2015)
Triazotan (V) glicerylu
Triazotan (V) glicerolu
Nitrogliceryna
Olej do piaskowania
CAS #: 55-63-0
UN #: 0143 (odczulony)
EINECS #: 200-240-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu. Materiał wybuchowy.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie. NIE narażać na wstrząsy lub tarcie.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból głowy. Nudności. Zaczerwienienie twarzy. Zawroty głowy.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Zaczerwienienie twarzy. Ból głowy. Zawroty głowy. Nudności. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

explskull;toxiccancer;health haz
Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym
Grozi śmiercią w następstwie połknięcia lub w kontakcie ze skórą
Może powodować uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego.
Może powodować uszkodzenie serca w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 1.1D (Odczulony); Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1 (Odczulony) 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. W magazynie ognioodpornym. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
TRIAZOTAN(V) PROPANO-1,2,3-TRIOLU ICSC: 0186
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA LEPKA CIECZ LUB JASNO ŻÓŁTE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Ogrzewanie substancji może spowodować gwałtowne jej spalenie lub wybuch. Może ulec rozkładowi w sposób wybuchowy podczas uderzenia, tarcia lub wstrząsu.(,) Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z ozonem.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. 

Wzór chemiczny: C3H5N3O9 / C3H5(NO3)3
Masa cząsteczkowa: 227.1
Rozkłada się w temp.50-60
Temperatura topnienia: 13.5°C
Temperatura wrzenia w 2kPa: 160°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.6
Rozpuszczalność w wodzie: słaba
Prężność par, Pa w temp.20°C: 0.03
Względna gęstość par (powietrze = 1): 7.8
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.62  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. Substancja może szkodliwie działać na układ sercowo-naczyniowy.(,) Co może spowodować obniżenie ciśnienia krwi. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania i rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Powtarzające się narażenie prowadzi do wyraźnej tolerancji. Krótka przerwa w narażeniu może prowadzić do nagłej śmierci. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.05 ppm.
TLV: (skin).
MAK: 0.094 mg/m3, 0.01 ppm; peak limitation category: II(1); wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 0.095 mg/m3, 0.01 ppm jako TWA; 0.19 mg/m3, 0.02 ppm jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Combustion in a confined space may turn into detonation.
Spożywanie napojów alkoholowych wzmaga szkodliwe działanie substancji.
Other UN numbers are: UN 0144 Nitroglycerin, solution in alcohol with more than 1% but not more than 10% nitroglycerin; UN Haz Class 1.1D.
UN 1204 Nitroglycerin, solution in alcohol with not more than 1% of nitroglycerin; UN Haz Class 3, Pack Group II.
UN 3064 Nitroglycerin, solution in alcohol with more than 1% but not more than 5% of nitroglycerin, UN Haz Class 3, Pack Group II.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: E, T+, N; R: 3-26/27/28-33-51/53; S: (1/2)-33-35-36/37-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018