« back to the search result list(pl)  
TLENEK MANGANU(IV)ICSC: 0175 (Listopad 2003)
Dwutlenek manganu
Nadtlenek manganu
CAS #: 1313-13-9
EINECS #: 215-202-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji.    NIE dopuszczać do kontaktu z substancjami palnymi.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ KONTAKTU W CZASIE CIĄŻY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Nudności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z substancjami palnymi oraz reduktorami. 
OPAKOWANIE
 
TLENEK MANGANU(IV) ICSC: 0175
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
CZARNY DO BRĄZOWEGO PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 553°C .(,) Co powoduje wytwarzanie tlenku manganu(III), I i tlenu, który zwiększa ryzyko pożaru. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z aluminium podczas ogrzewania.(,) 

Wzór chemiczny: MnO2
Masa cząsteczkowa: 86.9
Rozkłada się w temp.535
Gęstość : 5.0 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Aerozol działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na płuca i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może być przyczyną zwiększonej podatności na zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i zaburzenia neurologiczne i neuropsychiatryczne (manganizm). Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Mn, frakcja respirabilna): 0.02 mg/m3, jako TWA; (as Mn, frakcja inhalacyjna): 0.1 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
EU-OEL: (jako Mn, frakcja wdychalna): 0.2 mg/m3 jako TWA; (jako Mn, frakcja respirabilna): 0.05 mg/m3 jako TWA.
MAK: (w przeliczeniu na Mn, frakcja wdychalna): 0.2 mg/m3; (w przeliczeniu na Mn, frakcja respirabilna): 0.02 mg/m3; peak limitation category: II(8); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na organizmy wodne. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 20/22; S: (2)-25 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018