« Takaisin hakulomakkeelle  
RIKKIVETYICSC: 0165 (Huhtikuu 2017)
Vetysulfidi
CAS #: 7783-06-4
YK #: 1053
EC Numero: 231-977-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin), jos aine on nestemäistä. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena vesisumua, kuivaa jauhetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Epäsäännölliset sydämenlyönnit. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Sulje venttiili, jos mahdollista. Tuuletus. Poista kaasu hienolla vesisumulla. Eristä alue kunnes kaasu on hävinnyt. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gasskull;toxicenviro;aqua
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Tappavaa hengitettynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Asenna hälytyksellä varustettu jatkuva valvontajärjestelmä. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
RIKKIVETY ICSC: 0165
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN, PURISTETTU, NESTEYTETTY KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN MÄDÄNTYNEEN KANANMUNAN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja sisältäen rikin oksidien. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja ja joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: H2S
Molekyylimassa: 34.1
Kiehumislämpötila: -60°C
Sulamislämpötila: -85 °C
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.19
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 270°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.9-45.5
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1880
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.92  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Tämän kaasun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen voi aiheuttaa tajuttomuutta. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; 5 ppm STEL.
MAK: 7.1 mg/m3, 5 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 7 mg/m3, 5 ppm TWA; 14 mg/m3, 10 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Merkittävä myrkytysriski on olemassa, koska vaarasta kertova ominaistuoksu ei ole aina havaittavissa OEL-arvon yläpuolella (hajuhermon paralyysi). Hajua ei voida pitää luotettavana läsnäolevan vetysulfidin vaaran osoituksena. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 7 mg/m³ (8 h).
HTP: 10 ppm; 14 mg/m³ (15 min).
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 444 ppm.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.007-0.55 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, T+, N; R: 12-26-50; S: (1/2)-9-16-36-38-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2024, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi