« back to the search result list(pl)  
NADTLENEK WODORU (>60% ROZTWÓR WODNY)ICSC: 0164 (Maj 2018)
Ditlenek diwodoru
CAS #: 7722-84-1
UN #: 2015
EINECS #: 231-765-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. Może spowodować zapalenie się materiałów palnych.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z źródłami ciepła lub katalizatorami metalicznymi.  NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.  NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami niezgodnymi: Patrz: Zagrożenia Chemiczne  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Zawroty głowy. Ból głowy. Nudności. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Przebarwienia skóry. Obrzęk. Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Uszkodzenie rogówki. Oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Zagrożenie aspiracją! Ból gardła. Ból brzucha. Wzdęcia brzucha. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Ciecz zabsorbować piaskiem lub innym obojętnym absorbentem. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. Pozostałość ostrożnie zebrać. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam circlecorrskull;toxiccancer;health haz
Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie w następstwie wdychania .
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może powodować uszkodzenie górnych dróg oddechowych i płuc w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 8; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Z dala od kratek i kanałow ściekowych. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. Przechowywać w wentylowanych pojemnikach. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. 
OPAKOWANIE
Opakowanie ze specjalnego materialu. 
NADTLENEK WODORU (>60% ROZTWÓR WODNY) ICSC: 0164
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się pod wpływem światła.(,) Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenu. Zwiększa to zagrożenie pożarem. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem, szczególnie w obecności metali. Działa niszcząco na wiele substancji organicznych, takie jak tkaniny i papier.(,) 

Wzór chemiczny: H2O2
Masa cząsteczkowa: 34.0
Temperatura wrzenia: 141°C (90%)
Temperatura wrzenia: 125°C (70%)
Temperatura topnienia: -11°C (90%), -39°C (70%)
Względna gęstość (woda = 1): 1.4 (90%)
Względna gęstość (woda = 1): 1.3 (70%)
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 0.2 (90%)
Prężność par, kPa at 20°C: 0.1 (70%)
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.0
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.36  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Pary działa(ją) silnie drażniąco na drogi oddechowe. Ingestion may cause strong foam formation with risk of asphyxiation and aspiration. Spożycie tej substancji może spowodować powstanie pęcherzyków tlenu (zatoru) we krwi i w konsekwencji wstrząs. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub przewlekłe wdychanie par może powodować przewlekłe zapalenie górnych dróg oddechowych. Powtarzane lub przedłużone narażenie może oddziaływać na płuca Substancja może działać na włosy.(,) Co może być przyczyną wybielania. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 1 ppm.
TLV: A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: 0.71 mg/m3, 0.5 ppm; peak limitation category: I(1); kategoria rakotwórczości: 4; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
Other UN numbers: 2014 (hydrogen peroxide, aqueous solution 20-60%): hazard class 5.1, subsidiary hazard 8, pack group II; 2984 (hydrogen peroxide, aqueous solution 8-20%): hazard class 5.1, pack group III. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018