« back to the search result list(pl)  
CHLOROWODÓRICSC: 0163 (Listopad 2016)
Bezwodny chlorowodór
Bezwodny kwas chlorowodorowy
CAS #: 7647-01-0
UN #: 1050
EINECS #: 231-595-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Poważne oparzenia skóry. W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie oparzenia. W ZETKNIĘCIU Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. Wentylacja. Gaz usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cylinder;gasskull;toxiccorr
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Działa toksycznie w następstwie wdychania .
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Patrz: Adnotacje 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 8 

PRZECHOWYWANIE
W chłodnym miejscu (<25°C). W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
 
CHLOROWODÓR ICSC: 0163
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Roztwór wodny jest mocnym kwasem. Reaguje gwałtownie z zasadami i działa korodująco. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznego gaz (chlor - patrz: ICSC 0126). Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). 

Wzór chemiczny: HCl
Masa cząsteczkowa: 36.5
Temperatura wrzenia: -85.1°C
Temperatura topnienia: -114.2°C
Gęstość (gazu): 1.00045 g/l
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.30°C: 67 (umiarkowana)
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.3
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.25  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie tego gazu może spowodować reakcje podobne do astmy (RADS). Narażenie może spowodować uduszenie z powodu obrzęku gardła. Wdychanie w dużych stężeniach może powodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Wdychanie w dużym stężeniu może spowodować zapalenie płuc. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne może mieć wpływ na zęby. Co może być przyczyną uszkodzenia zębów. Substancja może działać na górne drogi oddechowe i płuca.(,) Co może być przyczyną przewlekłego zapalenia dróg oddechowych i ograniczeń w funkcjonowaniu płuc. Mgły tego silnego kwasu nieorganicznego są rakotwórcze dla ludzi. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
TLV-STEL1 2 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 3.0 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 8 mg/m3, 5 ppm jako TWA; 15 mg/m3, 10 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
IARC considers mists of strong inorganic acid to be carcinogenic (group 1). However there is no information available on the carcinogenicity of other physical forms of this substance. Therefore no classification for carcinogenicity under GHS has been applied.
Zapobiec wyciekowi skroplonego gazu poprzez odwrócenie nieszczelnego pojemnika, tak aby miejsce wycieku znalazło się u góry.
Other UN number(s) 2186 (refridgerated liquid) hazard class: 2.3; subsidiary hazard: 8; 1789 (hydrochloric acid) hazard class: 8, pack group II or III.
Aqueous solutions may contain up to 38% hydrogen chloride. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, C; R: 23-35; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018