« vissza a keresési eredmény listához  
HEXAMETILFOSZFORTRIAMIDICSC: 0162 (2017 április)
Hexametilfoszforamid
Hexametilfoszfamid
HMPA
CAS #: 680-31-9
EINECS #: 211-653-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen védőszemüveget vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
Feltételezhetően rákot okoz
Genetikai károsodást okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szellőztetés a padló mentén. Elkülönítve savaktól és oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
HEXAMETILFOSZFORTRIAMID ICSC: 0162
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN MOZGÉKONY FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Reagál savakkal és oxidálószerekkel. Így mérgező füstöket képez, beleértve foszfor-oxidokat és nitrogén-oxidokat. 

Képlet: C6H18N3OP / {(CH3)2N}3P(O)
Molekulatömeg: 179.2
Forráspont: 232° C
Olvadáspont: 7.2° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.03
Oldékonyság vízben: nagyon jó
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.18
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 105° C 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat idegrendszeri hatást, vese és légút. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a légzőrendszerre, a vesére és a herére. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Genetikai károsodást okozhat embernél. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport:

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Lásd ICSC 0695. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-106-00-2; VESZÉLY; H350 H340; Piktogram: GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-46; S: 53-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019