« vissza a keresési eredmény listához  
ETIL-AMINICSC: 0153 (2002 szeptember)
Etánamin
Aminoetán
CAS #: 75-04-7
ENSZ #: 1036
EINECS #: 200-834-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben száraz porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Nehézlégzés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
ETIL-AMIN ICSC: 0153
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező gázok képződnek, beleértve nitrogén-oxidokat. Az oldat erős bázis. Reagál savakkal és korrodáló hatású. Reagál erős oxidálószerekkel és szerves vegyületekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok nem-vas fémet és a műanyagot. 

Képlet: C2H5NH2 / C2H7N
Molekulatömeg: 45.1
Forráspont: 16.6° C
Olvadáspont: -81° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.7 (folyadék)
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 121
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.55
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.66
Lobbanáspont: -17° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 385° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.5-14
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.27/-0.08 (számított)
Elektromos vezetőképesség: 7.0x10e5 pS/m  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet és a légutakat. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; 15 ppm mint STEL; (bőr).
MAK: 9.4 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 9.4 mg/m³, 5 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az etil-amint 50-70 %-os vizes oldat formájában is forgalmazzák (ENSZ szám: 2270).
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 117).
ÁK: 9,4 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-002-00-4; VESZÉLY; H220 H319 H335; Piktogram: GHS02 GHS04 GHS07; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, Xi; R: 12-36/37; S: (2)-16-26-29 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019