« vissza a keresési eredmény listához  
DIAZINONICSC: 0137 (2019 november)
O,O-Dietil-O-(2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il)-foszforotioát
Tiofoszforsav O,O-dietil O-(6-metil-2-(1-metiletil)-4-pirimidinil)-észter
O,O-Dietil-O-(2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il)-tiofoszfát
CAS #: 333-41-5
ENSZ #: 3018
EINECS #: 206-373-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza ha a formulációk tűz/robbanásveszélyes oldószert tartalmaznak.  TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! ELSŐSEGÉLY: HASZNÁLJON SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZT! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Izomrángás. Pupillaszűkület, izomgörcs, nyálfolyás. Verejtékezés. Hányinger. Szédülés. Görcsök. Öntudatlanság. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt. Kerülje el a köd belégzését.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás azonnal szükséges. Lásd Megjegyzések 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Hasmenés. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
Lenyelve mérgező
Belégzése ártalmas .
Rákot okozhat
Károsítja az idegrendszert
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja az idegrendszert
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól, bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
DIAZINON ICSC: 0137
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ OLAJSZERÚ, SZINTELEN FOLYADÉK. TECHNIKAI MINŐSÉGŰ TERMÉK: HALVÁNYSÁRGA ~ SÖTÉTBARNA. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 120° C felett. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat, foszfor-oxidokat és kén-oxidokat. Reagál erős savakkal és erős bázisokkal. Ezzel mérgező füstöket és gázokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C12H21N2O3PS / (CH3)2CHC4N2H(CH3)OPS(OC2H5)2
Molekulatömeg: 304.4
Elbomlik 120° C-on
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben, mg/l 20° C-on: 60 (gyakorlatilag oldhatatlan)
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Lobbanáspont: 104.4° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.11  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a bőrt. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. Kolinészteráz gátlás. Okozhat görcsöket és légzési depressziót. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; permetezés vagy szétszórás esetén azonban, sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Kolinészteráz gátlás. Kumulatív hatás lehetséges. Lásd Akut veszélyek/tünetek. Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.01 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
MAK: (inhalálható frakció): 0.1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a madarakra és a méhekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 66).
ÁK: 0.1 mg/m³, CK: 0.4 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vér acetilkolinészteráz: < 25%-os aktivitáscsökkenés az expozíció előtt mért alapaktivitáshoz viszonyítva. Mintavétel ideje: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-040-00-4; FIGYELMEZTETÉS; H302 H400 H410; Piktogram: GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019