« back to the search result list(pl)  
1,4-bis(2,3-EPOKSYPROPOKSY)BUTANICSC: 0110 (Listopad 2007)
Eter diglicydylowy 1,4-butanodiolu
Eter diglicydylowy 1,4-butanu
CAS #: 2425-79-8
EINECS #: 219-371-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku podrażnienia skóry. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból gardła.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady medycznej. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warn
Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Powoduje podrażnienie skóry.
Powoduje poważne podrażnienie oczu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, kwasami oraz zasadami. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
1,4-bis(2,3-EPOKSYPROPOKSY)BUTAN ICSC: 0110
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja przypuszczlnie może tworzyć wybuchowe nadtlenki. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, kwasami oraz zasadami.(,) 

Wzór chemiczny: C10H18O4
Masa cząsteczkowa: 202.3
Temperatura wrzenia: 266°C
Gęstość : 1.1 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 1.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 7.0
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.08
Temperatura zapłonu: 129°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.15  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy i skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. 


Normatywy Higieniczne
MAK działa uczulająco na skórę (SH) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 20/21-36/38-43; S: (2)-26-28-37/39 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018