« vissza a keresési eredmény listához  
BENZOTRIKLORIDICSC: 0105 (2008 november)
alfa,alfa,alfa-Triklórtoluol
Triklórfenil-metán
Fenilkloroform
(Triklórmetil)benzol
CAS #: 98-07-7
ENSZ #: 2226
EINECS #: 202-634-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon száraz port, habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Köhögés. Torokfájás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
Belélegezve halálos
Lenyelve ártalmas
Bőr irritációt okoz
Súlyos szemkárosodást okoz
Feltehetően genetikai károsodást okoz
Okozhat rákot
Okozhat légúti irritációt
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a tüdőt
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén lenyelve károsíthatja a májat, a vesét és a pajzsmirigyet
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Szárazon. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BENZOTRIKLORID ICSC: 0105
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA FÜSTÖLGŐ OLAJSZERŰ FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre és savakkal és vízzel érintkezve. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, aminokkal és könnyű fémekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Ha érintkezik levegővel hidrogén-kloridot fejleszt. Megtámadja a műanyagot. 

Képlet: C7H5Cl3 / C6H5CCl3
Molekulatömeg: 195.5
Forráspont: 221° C
Olvadáspont: -5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.4
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 20
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.8
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 108° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 211° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.92
Viszkozitás: 1.7 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt és a légutakat. Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a tüdőre, a májra, a vesére és a pajzsmirigyre. Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (plafon érték): 0.1 ppm mint STEL; (bőr); A2 (gyanított emberi rákkeltő).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Nehezen meggyújtható, gyúlékony gőz/levegő keverékek alakulhatnak ki bizonyos körülmények között.
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Orvosi ellátás szükséges, ha légzési nehézség vagy láz lép fel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-038-00-9; VESZÉLY; H350 H331 H302 H335 H315 H318; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS05  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-22-23-37/38-41; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019