« back to the search result list(pl)  
AKRYLAMIDICSC: 0091 (Październik 2013)
2-Propenamid
Amid kwasu 2-propenowego (akrylowego)
Amid winylowy
Etenokarboksyamid
CAS #: 79-06-1
UN #: 2074
EINECS #: 201-173-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Osłabienie.  Stosować system zamknięty lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Osłabienie. Patrz: Adnotacje.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować wady genetyczne
Może powodować raka.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Powoduje uszkodzenie układu nerwowego.
Powoduje uszkodzenie narządów (układu nerwowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Opakowanie ze specjalnego materialu.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Wymagania specjalne dotyczące opakowań. 
AKRYLAMID ICSC: 0091
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja polimeryzuje gwałtownie pod wpływem ogrzewania powyżej temp. 85°C lub pod wpływem światła i utleniaczy. Reaguje z(ze) mocnymi zasadami i silnymi utleniaczami. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym tlenków azotu. 

Wzór chemiczny: C3H5NO / CH2=CH-CONH2
Masa cząsteczkowa: 71.1
Temperatura topnienia: 84.5°C
Gęstość : 1.13 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 204 (bardzo dobra)
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.9
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.45
Temperatura zapłonu: 138°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 424°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.78  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na układ nerwowy.(,) Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na układ nerwowy.(,) Co może być przyczyną uszkodzenia nerwów obwodowych. Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. Może powodować dziedziczne wady genetyczne w ludzkich komórkach rozrodczych. Może upośledzać płodność ludzi lub powodować wady rozwojowe płodu. Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
TLV: (inhalable fraction and vapour): 0.03 mg/m3, jako TWA; (skin); (DSEN); A2 (czynniki o podejrzanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
EU-OEL: 0.1 mg/m3 jako TWA; (skóra).
MAK: kategoria rakotwórczości: 2; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 2; działa uczulająco na skórę (SH); wchłania się przez skórę (H) 

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na ryby. 

ADNOTACJE
A severe intoxication is only likely after ingestion of large amounts. The following effects were reported: hallucinations, hypotension and convulsions.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Long term exposure can cause skin peeling, rashes and acne-like dermatitis.
Damage to the peripheral nervous system may cause reversible effects like unsteady gait, impaired speech, tingling sensations, incoordination, tremors of the hands and numbness of extremities.
Other UN number for acrylamide solution is 3426, hazard class 6.1, packing group III 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62; S: 53-45; Nota: D, E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018