« back to the search result list(pl)  
ETYNICSC: 0089 (Sierpień 2003)
Acetylen
CAS #: 74-86-2
UN #: 1001
EINECS #: 200-816-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie. Stosować blokadę przeskoku płomienia, aby zapobiec cofaniu się płomienia z palnika do butli.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu proszku gaśniczego, ditlenku węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Apatia. Ból głowy. Duszenie się  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra      
Oczy     Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Wentylacja. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
Specjalnie izolowana butla. 
ETYN ICSC: 0089
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY GAZ ROZPUSZCZONY W ACETONIE POD CIŚNIENIEM. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz dobrze miesza się z powietrzem tworząc mieszaniny wybuchowe. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji. Rozkłada się podczas ogrzewania i zwiększonego ciśnienia.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Substancja jest silnym czynnikiem redukującym. Reaguje gwałtownie z(ze) utleniaczami i fluorem i chlorem pod wpływem światła. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z miedzią, srebrem, rtęcią oraz ich solami.(,) Co powoduje wytwarzanie związków wrażliwych na wstrząsy (acetylenków). 

Wzór chemiczny: C2H2
Masa cząsteczkowa: 26.0
Temperatura sublimacji: -84°C
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.12
Prężność par, kPa at 20°C: 4460
Względna gęstość par (powietrze = 1): 0.907
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny
Temperatura samozapłonu: 305°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.5-100
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.37  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może spowodować uduszenie. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, substancja może powodować uduszenie przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Piping material for this gas must not contain over 63% of copper.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar.
After use for welding, turn valve off; regularly check tubing, etc., and test for leaks with soap and water.
The technical product may contain impurities which alter the health effects; for further information see ICSC0694 Phosphine. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+; R: 5-6-12; S: (2)-9-16-33 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018