« vissza a keresési eredmény listához  
VINIL-KLORIDICSC: 0082 (2017 április)
Klóretén
Klóretilén
VCM
CAS #: 75-01-4
ENSZ #: 1086 (stabilizált)
EINECS #: 200-831-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben porral, szén-dioxiddal, vízpermettel oltsa el. Lásd Megjegyzések.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Öntudatlanság. Homályos látás. Érzészavar. Fülcsengés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Védő kesztyű. Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A gőzfelhőt finom vízpermettel kell eltávolítani. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gasexcl mark;warncancer;health haz
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a májat
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Rákot okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve : lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Csak stabilizálva tárolható. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Elkülönítve oxidáló anyagoktól. 
CSOMAGOLÁS
 
VINIL-KLORID ICSC: 0082
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak, elzárva a szelepeket. 

Kémiai veszélyek
Az anyag képezhet robbanásveszélyes peroxidokat speciális körülmények között. Az anyag könnyen polimerizál hevítés hatására, valamint levegő, fény hatására és katalizátorral, erős oxidáló anyagokkal és fémekkel - mint réz és aluminium - érintkezve. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró sósav és foszgén füstöket képez. Megtámadja a vasat és acélt, nedvesség jelenlétében. 

Képlet: C2H3Cl / H2C=CHCl
Molekulatömeg: 62.5
Forráspont: -13° C
Olvadáspont: -154° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9 (folyadék)
Sűrűség (gőz 15°C-on): 8 g/l
Oldékonyság vízben, g/l 25° C-on: 1.1 (csekély)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.2
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 334
Lobbanáspont: -78° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 472° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.6-33
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.6  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék fagyási sérülést okozhat. Az anyag irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat tudati szint csökkenést, görcsöket és görcsöket. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra, a lépre, a vérre, a perifériás erekre és az újjak csontjaira és egyéb szöveteire. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; A1 (bizonyított emberi rákkeltő).
EU-OEL: 2.6 mg/m³, 1 ppm mint TWA.
MAK: rákkeltő kategória: 1 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a talajvíz szennyezésre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
Ennek az anyagnak a nagy tüzei gyakorlatilag elolthatatlanok: vízpermet vagy köd használandó. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 314).
ÁK: 2.6 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1/A).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-023-00-7, VESZÉLY; H220 H350; Piktogram: GHS02 GHS08; Megjegyzés: I.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, T; R: 45-12; S: 53-45; Megjegyzés: D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019