« back to the search result list(pl)  
TRICHLOROETENICSC: 0081 (Kwiecień 2013)
Trichloroetylen
1,1,2-Trichloroetylen
Trójchlorek etylenu
Tri
Chlorylen
Trylen
Trichlor
CAS #: 79-01-6
UN #: 1710
EINECS #: 201-167-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja jest palna w określonych warunkach. Patrz: Adnotacje. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami, mocnymi zasadami i bardzo drobno sproszkowanymi metalami.  Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Senność. Ból głowy. Osłabienie. Nudności. Utrata przytomności.  Stosować system zamknięty.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Zagrożenie aspiracją! Patrz: Wdychanie. Zaburzenia rytmu serca. Bezdech.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu i kompletne ubranie ochronne. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
Może działać szkodliwie w wyniku połknięcia.
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Może powodować raka.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe.
Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z metalami, mocnymi zasadami, żywnością i karmą dla zwierząt, substancjami palnymi oraz źródłami zapłonu. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W suchym miejscu. Chronić przed światłem. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
TRICHLOROETEN ICSC: 0081
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów fosgenu i chlorowodoru. Rozkłada się w kontakcie z mocnymi zasadami.(,) Co powoduje wytwarzanie dichloroacetylenu. Zwiększa to zagrożenie pożarem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnie rozdrobnionymi metalami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Powoli rozkłada się pod wpływem światła, w obecności wilgoci.(,) Co powoduje wytwarzanie żrącego kwasu solnego. 

Wzór chemiczny: C2HCl3 / ClCH=CCl2
Masa cząsteczkowa: 131.4
Temperatura wrzenia: 87°C
Temperatura topnienia: -86°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.5 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.1
Prężność par, kPa at 20°C: 7.8
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.5
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.3
Temperatura samozapłonu: 410°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 7.9 - 100
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.42
Przewodnictwo elektryczne: 800 pS/m  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. W przypadku połknięcia, substancja może powodować wymioty i prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy, wątrobę i nerki.(,) Co może spowodować zaburzenia czynnościowe. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować utratę świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może być przyczyną zmęczenia, drażliwości i zaburzeń psychicznych i pamięci. Substancja może działać na wątrobę, nerki i układ odpornościowy.(,) Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 10 ppm; TLV-STEL1 25 ppm.
TLV: A2 (czynniki o podejrzanym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 1; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3B.
EU-OEL: 54.7 mg/m3, 10 ppm jako TWA; 164.1 mg/m3, 30 ppm jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Chociaż mieszaniny par substancji z powietrzem są palne, to ich zapłon jest możliwy jedynie w określonych warunkach .
Spożywanie napojów alkoholowych wzmaga szkodliwe działanie substancji.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45-36/38-52/53-67; S: 53-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018