« vissza a keresési eredmény listához  
TRIKLÓRETILÉNICSC: 0081 (2013 április)
1,1,2-Triklóretilén
Etilén-triklorid
Acetilén-triklorid
CAS #: 79-01-6
ENSZ #: 1710
EINECS #: 201-167-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony. Lásd Megjegyzések. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet forró felületekkel, erős bázisokkal vagy finomra darabolt fémekkel.  Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Gyengeség. Hányinger. Öntudatlanság.  Használjon zárt rendszert.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás. Aspirációs veszély! Lásd Belégzés. Szívritmus zavar. Légzésbénulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék és teljes védőruházat. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
Lenyelése ártalmas lehet
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Rákot okozhat
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve fémektől, erős bázisoktól, élelemtől és takarmánytól, gyúlékony anyagoktól és gyújtóforrásoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Szárazon. Sötétben tartandó. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
TRIKLÓRETILÉN ICSC: 0081
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Így mérgező és maró foszgén és sósav füstöket képez. Lebomlik erős lúgokkal érintkezve. Ezzel diklór-acetilént képez. Ez fokozza a tűzveszélyt. Hevesen reagál finom eloszlású fémekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Fény hatására lassan lebomlik nedvesség jelenlétében. Ezzel maró sósavat képez. 

Képlet: C2HCl3 / ClCH=CCl2
Molekulatömeg: 131.4
Forráspont: 87° C
Olvadáspont: -86° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.5 (20°C)
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.1
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 7.8
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.3
Öngyulladási hőmérséklet: 410° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 7.9 - 100
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.42
Elektromos vezetőképesség: 800 pS/m  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre, a májra és a vesére. Okozhat működés károsodást. Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat eszméletlenséget. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. Okozhat fáradtságot, ingerlékenységet és elmebeli és memória zavarokat. Az anyagnak hatása lehet a májra, a vesére és az immunrendszerre. Az anyag emberi rákkeltő. Toxikus hatása van az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA; 25 ppm mint STEL; A2 (gyanított emberi rákkeltő); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3B.
EU-OEL: 54.7 mg/m³, 10 ppm mint TWA; 164.1 mg/m³, 30 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Nehezen meggyújtható, gyúlékony gőz/levegő keverékek alakulhatnak ki bizonyos körülmények között.
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 300).
ÁK: 54,7 mg/m³, CK: 164,1 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), k (rákkeltő: 1/B), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag),
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhetõ határértéke(i):
Vizelet Triklórecetsav, 122 mikromol/l. Mintavétel ideje: Munkahét végén. Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-027-00-9; VESZÉLY; H350 H341 H319 H315 H336 H412; Piktogram: GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-36/38-52/53-67; S: 53-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019