« vissza a keresési eredmény listához  
1,1,1-TRIKLÓRETÁNICSC: 0079
Metilkloroform
Metiltriklórmetán
alfa-Triklóretán
2007 április
CAS #: 71-55-6
ENSZ #: 2831
EINECS #: 200-756-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. Lásd Megjegyzések.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Fejfájás. Szédülés. Álmosság. Hányinger. Koordinációs zavar. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasi fájdalom. Hasmenés. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni TILOS! A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Enyhe bőr irritációt okoz
Szem irritációt okoz
Okozhat álmosságot és szédülést
Károsíthatja a szív-érrendszert belélegezve
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, erős oxidálószerektől, alumíniumtól, magnéziumtól és cinktől. Hűvösen. Szárazon. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
1,1,1-TRIKLÓRETÁN ICSC: 0079
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez. Hevesen reagál alumíniummal, alumínium ötvözetekkel, magnéziummal, bázisokkal, erős oxidálószerekkel, acetonnal és cinkkel. 

Képlet: C2H3Cl3 / CCl3CH3
Molekulatömeg: 133.4
Forráspont: 74° C
Olvadáspont: -30° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.34
Oldékonyság vízben: csekély
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 13.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.6
Lobbanáspont: lásd Megjegyzések
Öngyulladási hőmérséklet: 537° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 8-16
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.49  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet, a légutakat és a bőrt. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat tudati szint csökkenést. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat szívritmus zavart. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 350 ppm mint TWA; 450 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
MAK: 550 mg/m³, 100 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 555 mg/m³, 100 ppm mint TWA; 1110 mg/m³, 200 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Nehezen meggyújtható, gyúlékony gőz/levegő keverékek alakulhatnak ki bizonyos körülmények között.
Az anyag csak oxigén többletben ég vagy erős gyújtóforrás jelenlétében.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 299).
ÁK: 555 mg/m³, CK: 1110 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-013-00-2; FIGYELMEZTETÉS; H332 H420; Piktogram: GHS07 Megjegyzés: F.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; Megjegyzés: F; R: 20-59; S: (2)-24/25-59-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019