« vissza a keresési eredmény listához  
PENTAKLÓRFENOLICSC: 0069 (2003 augusztus)
CAS #: 87-86-5
ENSZ #: 3155
EINECS #: 201-778-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Láz. Nehézlégzés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Hólyagok. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Hasmenés. Hányinger. Eszméletlenség. Hányás. Gyengeség. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
PENTAKLÓRFENOL ICSC: 0069
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR KRISTÁLYOK VAGY KÜLÖNBÖZŐ FORMÁJÚ, SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 200° C felett. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve dioxinokat. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C6Cl5OH
Molekulatömeg: 266.4
Elbomlik 309° C-on
Olvadáspont: 191° C
Sűrűség: 1.98 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.001
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.02
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 9.2
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 5.01  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a szív-érrendszerre. Okozhat szív rendellenességet és szívelégtelenséget. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre, a vesére, a májra, a tüdőre, az immunrendszerre és a pajzsmirigyre. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 mg/m3, mint TWA; 1 mg/m³ mint STEL; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
A kereskedelmi termék nagyon toxikus szennyeződéseket (dioxinok) tartalmazhat.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 255 - pentaklórfenol és sói).
ÁK: 0,5 mg/m³, CK: 1,5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag)
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 604-002-00-8; VESZÉLY; H351 H330 H311 H301 H319 H335 H315 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 24/25-26-36/37/38-40-50/53; S: (1/2)-22-36/37-45-52-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019