« Takaisin hakulomakkeelle  
OTSONIICSC: 0068 (Huhtikuu 2009)
CAS #: 10028-15-6
EC Numero: 233-069-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa palavien aineiden kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circleskull;toxiccancer;health haz
Voi edistää tulipaloa; hapettava
Tappavaa hengitettynä
Ärsyttää silmiä
Vahingoittaa keuhkoja hengitettynä
Vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Erillään kaikista aineista. Viileä. 
PAKKAUS
 
OTSONI ICSC: 0068
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN TAI SINERTÄVÄ KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa lämmetessään. Tämä muodostaa happea. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää kumia. 

Molekyylikaava: O3
Molekyylimassa: 48.0
Kiehumislämpötila: -112°C
Sulamislämpötila: -193 °C
Liukoisuus veteen: ei liukene
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.6  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa tarkkaavaisuuden ja suorituskyvyn heikentymiseen. Kaasun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Neste voi aiheuttaa paleltuman. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kaasun hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (kevyt työ): 0.1 ppm TWA; (kohtalainen työ): 0.08 ppm TWA; (raskas työ): 0.05 ppm TWA.
TLV: (alle 2 tuntia työtä): 0.2 ppm TWA.
TLV: A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kasveihin. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.05 ppm; 0.1 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.2 ppm; 0.4 mg/m³ (15 min).
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 7.4 ppm.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2024, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi