« back to the search result list(pl)  
TLENEK DIAZOTUICSC: 0067 (Czerwiec 2015)
Monotlenek diazotu
Podtlenek azotu
Gaz rozweselający
CAS #: 10024-97-2
UN #: 1070 (sprężony)
EINECS #: 233-032-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE dopuszczać do kontaktu z substancjami palnymi.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Euforia. Senność. Zawroty głowy. Utrata przytomności.  Stosować wentylację. Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy W ZETKNIĘCIU Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Wentylacja. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. W przypadku cieczy: Nie absorbować w trociny ani inne materiały palne. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam circlecylinder;gasexcl mark;warncancer;health haz
Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Powoduje uszkodzenie narządów (krwi i układu nerwowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.2; Ryzyko Dodatkowe UN: 5.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. NIE przechowywać razem z reduktorami oraz substancjami palnymi. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
 
TLENEK DIAZOTU ICSC: 0067
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest silnym utleniaczem (powyżej 300°C). Reaguje gwałtownie z(ze) czynnikami redukującymi i niektórymi substancjami palnymi. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: N2O
Masa cząsteczkowa: 44.0
Temperatura wrzenia: -88.5°C
Temperatura topnienia: -90.8°C
Gęstość (w temperaturze wrzenia cieczy): 1.28 kg/l
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20°C: 1.2
Prężność par, kPa at 20°C: 5060
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.53  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
W postaci cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na szpik kostny i układ nerwowy.(,) Może mieć szkodliwy wpływ na płodność ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 50 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 180 mg/m3, 100 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Zapobiec wyciekowi skroplonego gazu poprzez odwrócenie nieszczelnego pojemnika, tak aby miejsce wycieku znalazło się u góry.
Other UN number: 2201 Nitrous oxide, refrigerated liquid. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018