« Takaisin hakulomakkeelle  
METANOLIICSC: 0057 (Toukokuu 2018)
Metyylialkoholi
Karbinoli
Puusprii
Metyylihydraatti
CAS #: 67-56-1
YK #: 1230
EC Numero: 200-659-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Huomautukset.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Päänsärky. Heikkous. Näköhäiriöt. Uneliaisuus. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa. Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele tahriintunut vaatetus runsaalla vedellä (palovaara). Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Tuuletus. Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Huuhdo loput runsaalla vedellä. Säilytä ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Myrkyllistä nieltynä
Haitallista hengitettynä
Vahingoittaa keskushermostoa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista. Viileä. Paloturvallinen tila. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
METANOLI ICSC: 0057
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, happojen ja pelkistävien aineiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: CH4O / CH3OH
Molekyylimassa: 32.0
Kiehumislämpötila: 65°C
Sulamislämpötila: -98 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.79
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 12.9
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 9 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 440°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 6-50
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.74
Viskositeetti: 0.544 mPa 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa tajunnan menetykseen. Altistuminen voi aiheuttaa sokeutumisen ja kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa jatkuvaan tai toistuviin päänsärkyihin ja näön heikentymiseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 200 ppm TWA; 250 ppm STEL; (iho); BEI.
EU-OEL: 260 mg/m3, 200 ppm TWA; (iho).
MAK: 130 mg/m3, 100 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Palaa valaisemattomalla sinertävällä liekillä.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 200 ppm; 270 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 250 ppm; 330 mg/m³ (15 min) (iho).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan metanoli 15 mg/l. Raskauden aikana sovelletaan toimenpiderajana arvoa 2 mg/l.
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5628 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 64000 ppm.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 28100 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2024, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi