« vissza a keresési eredmény listához  
HIGANYICSC: 0056 (2019 november)
CAS #: 7439-97-6
ENSZ #: 2809
EINECS #: 231-106-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza.      A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Légszomj. Láz. Hányás. Hasmenés. Hasi fájdalom. Fejfájás. Gyengeség.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Lásd Megjegyzések Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, higany elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható nem-fém tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

corrskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Fémekre korrozív hatású lehet
Belélegezve halálos
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Károsítja a központi idegrendszert és a vesét
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a központi idegrendszert és a vesét
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Speciális anyag.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
HIGANY ICSC: 0056
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN, NEHEZEN MOZGÓ, EZÜSTÖS, FOLYÉKONY FÉM. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevítve mérgező füstök keletkeznek. Hevesen reagál ammóniával, halogénekkel, acetilénnel és aminokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja az alumíniumot és sok más fémet. Ezzel amalgámot képez. 

Képlet: Hg
Atomtömeg: 200.6
Forráspont: 357° C
Olvadáspont: -39° C
Sűrűség: 13.5 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.26
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.93
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.009 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és a bőrön keresztül gőzként is. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt. Nagy koncentrációjú gőz inhalációja okozhat tüdőgyulladást. Okozhat halált. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a vesére. Okozhat remegést és szöveti károsodást. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre és a vesére. Okozhat ingerlékenységet, hangulati labilitást, remegést, elmebeli és memória zavarokat és beszédzavarokat. Ínygyulladást vagy elszíneződést okozhat. Kumulatív hatás lehetséges. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.025 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
EU-OEL: 0,02 mg/m³ mint TWA.
MAK: (inhalálható frakció): 0.02 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban és a tengeri eredetű élelemben. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga nem figyelmeztet, ha toxikus koncentrációk vannak jelen.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
Más ENSZ szám 3506 Gyártott termékek által tartalmazott higany. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 158 - Higany és szervetlen vegyületei, Hg-ra számítva).
ÁK: 0,02 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhetõ határértéke(i):
Vizelet higany: 0,017 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 080-001-00-0; VESZÉLY; H360D H330 H372 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
H330; H372; H400; H410; H360D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019