« vissza a keresési eredmény listához  
HIGANYICSC: 0056
2004 április
CAS #: 7439-97-6
ENSZ #: 2809
EINECS #: 231-106-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza.      A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! SERDÜLŐK ÉS GYERMEKEK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Hasi fájdalom. Köhögés. Hasmenés. Légszomj. Hányás. Láz.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható nem-fém tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Speciális anyag.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
HIGANY ICSC: 0056
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN, NEHEZEN MOZGÓ, EZÜSTÖS, FOLYÉKONY FÉM. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevítve mérgező füstök keletkeznek. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. Hevesen reagál ammóniával és halogénekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja az alumíniumot és sok más fémet. Ezzel amalgámot képez. 

Képlet: Hg
Atomtömeg: 200.6
Forráspont: 357° C
Olvadáspont: -39° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 13.5
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.26
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.93
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.009
Elektromos vezetőképesség: 1.04x10e18 pS/m  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és a bőrön keresztül gőzként is. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt. A gőz inhalációja okozhat tüdőgyulladást. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a vesére. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre és a vesére. Okozhat ingerlékenységet, hangulati labilitást, remegést, elmebeli és memória zavarokat és beszédzavarokat. Ínygyulladást vagy elszíneződést okozhat. Kumulatív hatás lehetséges. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.025 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
EU-OEL: 0,02 mg/m³ mint TWA.
MAK: (inhalálható frakció): 0.02 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga nem figyelmeztet, ha toxikus koncentrációk vannak jelen.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 221).
ÁK: 0,02 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
2. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhetõ határértéke(i):
Vizelet higany: 0,028 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Nem kritikus.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; H: 23-33-50/53; S: (1/2)-7-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018