« back to the search result list(pl)  
HEKSACHLOROETANICSC: 0051 (Listopad 2010)
Perchloroetan
Sześciochlorek węgla
CAS #: 67-72-1
UN #: 3077;(NOS)
EINECS #: 200-666-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Powoduje uszkodzenie narządów (ośrodkowego układu nerwowego, nerek i wątroby ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, metalami alkalicznymi oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
 
HEKSACHLOROETAN ICSC: 0051
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE KRYSZTAŁY O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 300°C .(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów fosgenu (patrz: ICSC 0007) i chlorowodoru (patrz: ICSC 0163). (W)wchodzi w reakcję z cynkiem, proszkiem aluminiowym oraz sodem.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z metalami alkalicznymi oraz silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C2Cl6 / Cl3CCCl3
Masa cząsteczkowa: 236.7
Temperatura sublimacji: 183-185°C
Względna gęstość (woda = 1): 2.1
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.20°C: 53
Względna gęstość par (powietrze = 1): 8.2
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.0
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.9  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Pary działa(ją) drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę i nerki.(,) Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może być przyczyną ataksji i drżenia. Nowotwory wykryte u zwierząt doświadczalnych, mogą nie mieć odniesienia do ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 1 ppm.
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: 9.8 mg/m3, 1 ppm; wchłania się przez skórę (H); peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C; kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. 

ADNOTACJE
Spożywanie napojów alkoholowych wzmaga szkodliwe działanie substancji.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018