« vissza a keresési eredmény listához  
HEXAKLÓRETÁNICSC: 0051
Perklóretán
Szén-hexaklorid
2010 november
CAS #: 67-72-1
ENSZ #: 3077;(NOS)
EINECS #: 200-666-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
Lenyelve ártalmas
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a központi idegrendszert, a vesét és a májat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, alkáli fémektől és élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
 
HEXAKLÓRETÁN ICSC: 0051
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 300° C felett. Így mérgező és maró foszgén (lásd ICSC 0007) és sósav (lásd ICSC 0163) füstöket képez. Reagál cinkkel, alumínium porral és nátriummal. Hevesen reagál alkáli fémekkel és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C2Cl6 / Cl3CCCl3
Molekulatömeg: 236.7
Szublimációs pont: 183-185° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.1
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 53
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 8.2
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.9  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A gőz irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra és a vesére. Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. Okozhat járási bizonytalanságot és remegést. Kísérleti állatokban észleltek tumorokat, de lehet, hogy embernél ennek nincs jelentősége. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: 9.8 mg/m³, 1 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
NE használja tűz, forró felület közelében, vagy hegesztés közben. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018