« vissza a keresési eredmény listához  
KLÓRDIFLUORMETÁNICSC: 0049 (2002 július)
Monoklórdifluormetán
Metán, klórdifluor-
HCFC 22
R 22
CAS #: 75-45-6
ENSZ #: 1018
EINECS #: 200-871-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szabálytalan pulzus. Zavartság. Álmosság. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.2 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Speciális szigetelt gázpalack. 
KLÓRDIFLUORMETÁN ICSC: 0049
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Így mérgező és maró gázokat képez, beleértve sósavat (lásd ICSC 0163), foszgént (lásd ICSC 0007), hidrogén-fluoridot (lásd ICSC 0283) és karbonil-fluoridot (lásd ICSC 0633). Megtámadja a magnéziumot és ötvözeteit. 

Képlet: CHClF2
Molekulatömeg: 86.5
Forráspont: -41° C
Olvadáspont: -146° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.21
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.3
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 908
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.0
Öngyulladási hőmérséklet: 632° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.08  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag hatással lehet a szív-érrendszerre és a központi idegrendszerre. Okozhat szív rendellenességet és központi idegrendszeri depressziót. Az expozíció okozhat tudati szint csökkenést. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Ha az anyag kiszabadul, zárt térben fulladást okozhat a levegő oxigén tartamának csökkenése következtében. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1000 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 1800 mg/m³, 500 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 3600 mg/m³, 1000 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
Kerülje el az anyag környezetbe engedését, mert károsítja az ózon réteget. 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 142).
ÁK: 3600 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019