« back to the search result list(pl)  
TRICHLOROFLUOROMETANICSC: 0047 (Lipiec 2002)
CFC 11
R 11
CAS #: 75-69-4
EINECS #: 200-892-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Nieregularny rytm serca. Dezorientacja. Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA. Suchość skóry.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wentylacja. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
 
TRICHLOROFLUOROMETAN ICSC: 0047
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY GAZ LUB WYSOKO-LOTNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza. Pary są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Chlorowodoru (patrz: ICSC 0163) fosgenu (patrz: ICSC 0007) fluorowodoru (patrz: ICSC 0283) fluorku karbonylu (patrz: ICSC 0633)co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów . (W)wchodzi w reakcję z sproszkowanym aluminium, sproszkowanym cynkiem, wiórami magnezu, wiórami litowymi oraz granulowanym barem.(,) 

Wzór chemiczny: CCl3F
Masa cząsteczkowa: 137.4
Temperatura wrzenia: 24°C
Temperatura topnienia: -111°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.49
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.1
Prężność par, kPa at 20°C: 89.0
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.7
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 4.4
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.53  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
W postaci cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja może szkodliwie działać na układ sercowo-naczyniowy i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować zaburzenia rytmu serca i depresję ośrodkowego układu nerwowego. Narażenie może spowodować obniżenie świadomości. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, substancja może powodować uduszenie przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
TLV-STEL1 1000 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 5700 mg/m3, 1000 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Avoid release to the environment because of its impact on the ozone layer. 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar.
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
Odwrócić butlę w ten sposób, aby miejsce przecieku znalazło się na górze w celu uniknięcia wycieku gazu w stanie skroplonym. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018