« Takaisin hakulomakkeelle  
ETANOLI (VEDETÖN)ICSC: 0044 (Toukokuu 2018)
Etyylialkoholi
Absoluuttinen etanoli
Metyylikarbinoli
Vilja-alkoholi
CAS #: 64-17-5
YK #: 1170
EC Numero: 200-578-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. EI saa joutua kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa: Ks. Kemialliset vaarat  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Väsymys. Uneliaisuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Kuiva iho.  Suojavaatetus. Suojakangas. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Polttava tunne.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Päänsärky. Sekavuus. Huimaus. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Tuuletus. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste reagoimattomaan imeytysaineeseen. Huuhdo loput runsaalla vedellä. Säilytä ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään : ks. Kemialliset Vaarat. 
PAKKAUS
 
ETANOLI (VEDETÖN) ICSC: 0044
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Reagoi hitaasti kalsiumhypokloriitin, hopeaoksidin ja ammoniakin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, kuten typpihapon, hopeanitraatin, elohopeanitraatin ja magnesiumperkloraatin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: CH3CH2OH / C2H6O
Molekyylimassa: 46.1
Kiehumislämpötila: 78°C
Sulamislämpötila: -114 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.79
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 5.8
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.03
Leimahduspiste: 12.0 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 400°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.1-27.7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.32
Viskositeetti: 1.074 mPa*s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Höyry korkeina pitoisuuksina on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia ylähengitysteissä ja keskushermostossa. Tämä voi johtaa ärsyttävyyteen, päänsärkyyn, väsymykseen ja keskittymiskyvyn puutteeseen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1000 ppm STEL; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: 380 mg/m3, 200 ppm; hetkellisyysluokka: II(4); syöpävaarallisuusluokka: 5; raskausvaarallisuusryhmä: C; sukusolumutageenisuusryhmä: 5 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia on tutkittu riittävästi, mutta merkittäviä vaikutuksia ei ole löytynyt. 

HUOMAUTUKSET
Etanolin käyttö raskauden aikana voi vahingoittaa lasta.
Pitkäaikainen etanolin käyttö voi aiheuttaa maksakirroosin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1000 ppm; 1900 mg/m³ (8 h).
HTP: 1300 ppm; 2500 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, nitriilikumi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7060 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2024, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi