« vissza a keresési eredmény listához  
DODEKÁN-1-TIOLICSC: 0042 (2004 október)
n-Dodecil-merkaptán
Lauril-merkaptán
CAS #: 112-55-0
EINECS #: 203-984-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  88° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  88° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon port, AFFF-t, habot, szén-dioxidot.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Hányinger. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Fejfájás, Hasi fájdalom. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
DODEKÁN-1-TIOL ICSC: 0042
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ HALVÁNYSÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező gázok képződnek. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C12H25SH
Molekulatömeg: 202.4
Forráspont: 266-285° C
Olvadáspont: -7 - -9° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.85
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 0.33
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.02
Lobbanáspont: 88° C ny.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA; (SEN) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019