« بازگشت به فهرست جستجو  
دی بوتیل فتالاتICSC: 0036 (2002-07)
DIBUTYL PHTHALATE
1,2-Benzenedicarboxylic acid dibutyl ester
Di-n-butyl phthalate
CAS #: 84-74-2
UN #: 3082
EC #: 201-557-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از فوم، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید! زنان (باردار) مواجهه نداشته باشند!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. اسهال. تهوع. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف سر پوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ورمیکولیت، ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
دی بوتیل فتالات ICSC: 0036
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا زرد چسبناک با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
در نتیجه جریان یافتن، تلاطم، و غیره، بارهای الکتریسیته ساکن می تواند ایجاد گردد. 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های تحریک کننده و سمی (انهیدرید فتالیک- ICSC 0315 را ببینید) تولید می کند. با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C16H22O4 / C6H4(COOC4H9)2
جرم مولکولی: 278.3
نقطه جوش: 340 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -35 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.05
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 0.001
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa <0.01
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 9.58
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 157 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 402 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.5-~2.5 (در 235 درجه سلسیوس)
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 4.72  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
آزمایش های حیوانی نشان می دهند که این ماده احتمالاً باعث سمیت تولید مثل یا نمو انسان می شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 5mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: 0.58mg/m3, 0.05ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ طبقه سرطان زایی: 3؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، N; R: 61-62-50; S: 53-45-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018