« بازگشت به فهرست جستجو  
کربن دی اکسیدICSC: 0021 (2006-10)
CARBON DIOXIDE
Carbonic acid gas
Carbonic anhydride
CAS #: 124-38-9
UN #: 1013
EC #: 204-696-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرگیجه. سردرد. افزایش فشارخون. افزایش ضربان قلب. خفگی. عدم هوشیاری.  از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست سرمازدگی: در تماس با گاز یا یخ خشک.  دستکش های عایق سرما بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.   
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. از آب استفاده نکنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cylinder;gas
هشدار
حاوی گاز یخچال است؛ ممکن است باعث سرما سوختگی یا جراحت شود
ممکن است در صورت استنشاق زیان آور باشد  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.2 

ذخیره سازی
اگر در ساختمان (فضای بسته) است، آن را ضد حریق کنید. خنک نگه دارید. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
 
کربن دی اکسید ICSC: 0021
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی بو بی رنگ فشرده مایع شده. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در فضاهای پایین تجمع یافته و منجر به کمبود اکسیژن گردد. مایع جاری شده متراکم می گردد تا یخ خشک بسیار سردی تولید شود. 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 2000 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این ماده مونوکسید کربن سمی تولید می کند. 

فرمول: CO2
جرم مولکولی: 44.0
نقطه تصعید: -79 درجه سلسیوس
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: ml/100ml 88
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 5720
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.5
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.83  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
تبخیر سریع مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. استنشاق سطوح بالا ممکن است باعث عدم هوشیاری شود. خفگی. 

خطر استنشاق
این ماده در صورت نشتی در مناطق محدود می تواند منجر به خطر جدی خفگی گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر متابولیسم شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 5000ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 30000ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛.
MAK: 9100mg/m3, 5000ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛.
EU-OEL: 9000mg/m3, 5000ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
در بسیاری از فرآیندهای تخمیری (شراب، آبجو و غیره) دی اکسید کربن ایجاد می شود و جز اصلی گاز دودکش است.
غلظت بالا در هوا باعث کمبود اکسیژن با خطر عدم هوشیاری یا مرگ می گردد.
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید.
حتی هنگام موجود بودن غلظت سمی، هشدار بو وجود ندارد.
شماره های دیگر طبقه بندی UN برای حمل و نقل عبارتند از: UN 1845 دی اکسید کربن، جامد (یخ خشک)؛ UN 2187 مایع سرد شده دی اکسید کربن. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018