« vissza a keresési eredmény listához  
SZÉN-DIOXIDICSC: 0021 (2006 október)
Szénsav gáz
Szénsav-anhidrid
CAS #: 124-38-9
ENSZ #: 1013
EINECS #: 204-696-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Fejfájás. Emelkedett vérnyomás. Szapora pulzus. Fulladás. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A GÁZZAL VAGY SZÁRAZ JÉGGEL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.   
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. Ne használjon vizet! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cylinder;gas
Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat
Belégzése ártalmas lehet . 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.2 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. Hűvösen. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
SZÉN-DIOXID ICSC: 0021
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. Szabadon folyó folyadék, rendkívül hideg száraz jég formában kondenzál. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 2000° C felett. Ezzel mérgező szén-monoxidot képez. 

Képlet: CO2
Molekulatömeg: 44.0
Szublimációs pont: -79° C
Oldékonyság vízben, ml/100ml 20° C-on: 88
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 5720
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.83  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Nagy koncentrációk inhalációja okozhat eszméletlenséget. Fulladás. 

Belégzési kockázat
Ha az anyag kiszabadul, zárt térben súlyos fulladási kockázatot okozhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet az anyagcserére. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5000 ppm mint TWA; 30000 ppm mint STEL.
MAK: 9100 mg/m³, 5000 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2).
EU-OEL: 9000 mg/m³, 5000 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Szén-dioxid szabadul fel sok fermentációs folyamat során (bor, sör, stb.) és a füstgáz alkotórésze.
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
Az anyag szaga nem figyelmeztet, ha toxikus koncentrációk vannak jelen.
Más szállításra vonatkozó ENSZ számok: ENSZ 1845 szén-dioxid, szilárd (Szárazjég); ENSZ 2187 szén-dioxid hűtött folyadék. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám:278).
ÁK: 9000 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019