« vissza a keresési eredmény listához  
KADMIUMICSC: 0020 (2005 április)
CAS #: 7440-43-9
ENSZ #: 2570
EINECS #: 231-152-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Spontán meggyulladhat, levegővel érintkezve. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet hővel vagy savakkal.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon száraz homokot. Használjon speciális port. Más szer használata TILOS!   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Fejfájás, Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Szárazon. Tartsa inert gáz alatt. Elkülönítve gyújtóforrásoktól, oxidálószerektől, savaktól és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KADMIUM ICSC: 0020
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
LÁGY KÉK ~ FEHÉR FÉM RÖGÖK VAGY SZÜRKE POR. KÉPLÉKENY RIDEGGÉ VÁLIK, HA 80°C-NAK VAN KITÉVE. NEDVES LEVEGŐNEK KITÉVE PATINÁSODIK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Reagál savakkal. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. A por reagál oxidálószerekkel, hidrogén-aziddal, cinkkel, szelénnel és tellurral. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: Cd
Atomtömeg: 112.4
Forráspont: 765° C
Olvadáspont: 321° C
Sűrűség: 8.6 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Öngyulladási hőmérséklet: 250° C (kadmium fémpor) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A füst irritálja a légutakat. A füstök belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A füstök inhalációja okozhat fémfüst lázat. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A por részecskék ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Az anyagnak hatása lehet a vesére. Okozhat vesekárosodást. Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.01 mg/m3, mint TWA; A2 (gyanított emberi rákkeltő); BEI van.
MAK: (beleértve szervetlen vegyületeit, inhalálható frakció): bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A.
EU-OEL: (inhalálható frakció): 0.001 mg/m³ mint TWA; (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál olyan tűzoltó anyagokkal, mint: a víz, a hab, a szén-dioxid és a halonok.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
ENSZ szám és a csomagolási csoport változik az anyag fizikai formájától függően.
EU-OEL: 0.004 mg/m3 engedélyezett 2027. július 11.-ig. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 166 - Kadmium és szervetlen vegyületei, Cd-ra számítva).
ÁK: 0,004 mg/m³, resp. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1/B).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet kadmium: 0,002 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 082-004-00-2; VESZÉLY; H350 H341 H360Df H330 H372 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 45-26-48/23/25-62-63-68-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019