« بازگشت به فهرست جستجو  
1و3- بوتادینICSC: 0017 (2017-04)
1,3-BUTADIENE
Divinyl
Vinylethylene
Biethylene
Erythrene
Pyrrolylene
Buta-1,3-diene
CAS #: 106-99-0
UN #: 1010 (تثبیت شده)
EC #: 203-450-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. اگر مایع است از ایجاد بارهای الکترواستاتیک (مانند استفاده از زمین) جلوگیری کنید.  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با اسپری آب، پودر، دی اکسید کربن، فوم خاموش کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. سردرد. خواب آلودگی.  سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.   هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها سرمازدگی: در تماس با مایعات.  محافظ صورت را بپوشید.  سرمازدگی: با مقدار زیادی آب بشویید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. در صورت امکان شیر سیلندر را ببندید. تا هنگامی که گاز پراکنده شود منطقه را ایزوله کنید. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cylinder;gasflam;flamecancer;health haz
خطر
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
گاز به شدت قابل اشتعال
ممکن است باعث سرطان شود
ممکن است باعث نقص های ژنتیکی شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. ضد حریق. خنک نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. از مواد ناسازگار و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خطرات فیزیکی را ببینید. برای اطلاع از شرایط ذخیره سازی مناسب به دستورالعمل های شرکت سازنده مراجعه کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
تنها در صورتیکه تثبیت شده باشد حمل کنید. 
1و3- بوتادین ICSC: 0017
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ فشرده مایع شده با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دور دست. در نتیجه جریان یافتن، تلاطم، و غیره، بارهای الکتریسیته ساکن می تواند ایجاد گردد. بخارها مهارنشدنی هستند و ممکن است پلیمریزه شده و منجر به مسدود شدن دریچه های تهویه شوند. 

خطرات شیمیایی
این ماده در مواجهه با هوا می تواند پراکسیدهایی تشکیل دهد که پلیمریزاسیون انفجاری را آغاز می کنند. این ماده ممکن است با گرمادهی پلیمریزه شود. این امر خطر انفجار یا آتش سوزی ایجاد می کند. با حالت انفجاری در گرمادهی سریع تحت فشار تجزیه می شود. شدیداً با اکسیدان ها و بسیاری از مواد دیگر واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به بسیاری از پلاستیک ها و برخی شکل های لاستیکی حمله می کند.  

فرمول: C4H6 / CH2=(CH)2=CH2
جرم مولکولی: 54.1
نقطه جوش: -4 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -109 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.6
حلالیت در آب : g/100ml 0.1 (هیچ یک)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 245
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.9
نقطه اشتعال: -76 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 414 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.1-16.3
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.99  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده در غلظت های بسیار بالا برای چشم ها و مجرای تنفسی تحریک کننده است. تبخیر سریع مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. استنشاق غلظت های بالا ممکن است باعث سرکوب سیستم عصبی مرکزی شود. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر مغز استخوان شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. ممکن است باعث آسیب ژنتیکی ارثی به سلول های جنسی (گامت ها) انسان شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 2ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A2 (مشکوک به سرطان زایی در انسان)؛.
EU-OEL: 2.2mg/m3, 1ppm مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: طبقه سرطان زایی: 1؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 2؛ 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

توضیحات
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F+، T; R: 45-46-12; S: 53-45; توضیحات: D 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018