« back to the search result list(pl)  
ANILINAICSC: 0011 (Kwiecień 2014)
Benzenoamina
Aminobenzen
Fenyloamina
CAS #: 62-53-3
UN #: 1547
EINECS #: 200-539-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 76°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z czynnikami utleniającymi.  Powyżej 76°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! Patrz: Adnotacje  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zasinienie warg, paznokci i skóry. Ból głowy. Zawroty głowy. Nudności. Wymioty. Osłabienie. Trudności w oddychaniu. Drgawki.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra ŁATWO SIĘ WCHŁANIA! Zaczerwienienie. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Może być konieczne podanie tlenu do oddychania. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Uszkodzenie rogówki.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  W razie potrzeby podać tlen. Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zapewnić odpoczynek. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Powoduje uszkodzenie czerwonych ciałek krwi.
Powoduje uszkodzenie narządów (krwi ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
ANILINA ICSC: 0011
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA, OLEISTA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. STAJE SIĘ BRĄZOWA POD WPŁYWEM POWIETRZA LUB ŚWIATŁA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 190°C .(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów tlenków azotu i amoniaku oraz łatwopalnych par. (W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami oraz silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na miedź i jej stopy.(,) 

Wzór chemiczny: C6H7N / C6H5NH2
Masa cząsteczkowa: 93.1
Temperatura wrzenia: 184°C
Temperatura topnienia: -6°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.02
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 3.4
Prężność par, Pa w temp.20°C: 40
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.2
Temperatura zapłonu: 76°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 630°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.2-11.0
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.94  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę, również w postaci par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować tworzenie się methemoglobiny. Patrz: Adnotacje. Narażenie może spowodować hemolizę. Co może spowodować anemię hemolityczną. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na krew.(,) Co może być przyczyną anemii hemolitycznej. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 2 ppm.
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: 7.7 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 4; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C; BAT issued.
EU-OEL: 7,74 mg/m3, 2 ppm jako TWA; 19,35 mg/m3, 5 ppm jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
In case of blue lips, fingernails or skin treatment with 100% oxygen may be needed; the appropriate means with instructions must be available.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Specific treatment with antidotes like methylene blue can not be used for pregnant women and persons with a G6PD enzyme deficiency. These people should avoid all contact.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50; S: (1/2)-26-27-36/37/39-45-46-63-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018