« Takaisin hakulomakkeelle  
VETYICSC: 0001 (Huhtikuu 2014)
CAS #: 1333-74-0
YK #: 1049
EC Numero: 215-605-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Älä käsittele kaasupulloja öljyisin käsin.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena vesisumua, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 Käytä sopivia torjuntakeinoja.  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Päänsärky. Uneliaisuus Tukehtuminen.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho KOSKETUS (KAASU): PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät KOSKETUS (KAASU): PALELTUMA.  Käytä kasvojensuojainta.  PALELTUMA: huuhdo runsaalla vedellä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. Poista höyry hienolla vesisumulla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gas
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. Ilmanvaihto lattiatasosta ja katonrajasta. Erillään hapettavista aineista. 
PAKKAUS
 
VETY ICSC: 0001
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON VÄRITÖN PURISTETTU KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. Kaasu on ilmaa kevyempää. 

Kemialliset vaarat
Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Reagoi kiivaasti halogeenien, hapettavien materiaalien ja voitelurasvojen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Metallikatalyytit, kuten platina ja nikkeli, nopeuttavat selvästi näitä reaktioita. 

Molekyylikaava: H2
Molekyylimassa: 2.0
Kiehumislämpötila: -253°C
Sulamislämpötila: -259 °C
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 0.07
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 560°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 4-75
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 165320
Liukoisuus veteen, mg/l21: 1.62 (erittäin huono) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Altistuminen tapahtuu pääsääntöisesti hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Tukehtuminen. Ks. Huomautukset. Altistuminen kylmälle kaasulle voi aiheuttaa paleltuman. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa tukehtumisen alentamalla ilman happipitoisuutta suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Mittaa vetypitoisuudet sopivalla kaasunilmaisimella (tavallinen syttyvän kaasun ilmaisin ei sovi tähän tarkoitukseen). 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+; R: 12; S: (2)-9-16-33 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2024, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi