Rahvusvahelise Töörganisatsiooni deklaratsioon aluspõhimõtete ja –õiguste kohta tööl ning selle järgimismehhanism

Declaracion | 18 de junio de 1998