Препорака во врска со ХИВ и СИДА и светот на трудот, 2010 (Бр. 200)