Стратегијата на Меѓународната организација на трудот. Социјална сигурност за сите: утврдување на минимумот на социјална заштита и сеопфатни системи за социјална сигурност: краток преглед