Strategjia е Organizatёs Ndёrkombёtare tё Punёs: Sigurime Shoqёror рёr tё gjithё: tё ndёrtojmё nivele minimale tё mbrojtjes shoqёrore dhe sisteme tё рІоtё tё sigurimeve shoqёrore : PERMBLEDHJA Е SINTEZES