КОВИД-19 и светот на работата: влијанија и мерки

Овој документ ја содржи прелиминарната процена на МОТ во врска со можните влијанија на КОВИД-19 врз светот на работата и предлага низа опции за политики со цел ублажување на овие влијанија и олеснување на интензивното и брзо закрепнување. Ќе го ажурираме овој документ како што ќе стануваат достапни нови податоци и информации во оваа ситуација со брз развој.

Briefing note | 15 May 2020