World Employment and Social Outlook – Trends voor vrouwen

Genderkloof dichten blijkt gunstig voor vrouwen, de maatschappij en de economie

Een nieuw rapport van de IAO toont aan dat een verkleining van de genderkloof met 25% tegen 2025 410,71 miljard euro zou injecteren in de Europese economie, en de belastinginkomsten binnen de EU-28 aanzienlijk zou doen stijgen.

Persbericht | 14 juni 2017
GENEVE/BRUSSEL (IAO Nieuws) – De genderkloof blijft één van de meest dringende uitdagingen voor de arbeidswereld. Vrouwen nemen minder vaak deel aan de arbeidsmarkt en ze hebben minder kans om een job te vinden dan mannen, toont een nieuw rapport van de IAO. Ook de kwaliteit van het werk dat ze uiteindelijk vinden blijft een belangrijk aandachtspunt.

Vrouwen ondersteunen in hun toegang tot de arbeidsmarkt vormt een belangrijke eerste stap. De arbeidsmarktdeelname van vrouwen zal in 2017 slechts 49,4% bedragen, bijna 27 procentpunten minder dan het cijfer voor mannen, en verwacht wordt dat dit niet zal veranderen in 2018. Binnen de EU-28 bedraagt de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 50,9% in 2017, 13 procentpunten lager dan bij mannen (tabel 1).

In 2014 verbonden de leiders van de G20-landen zich ertoe om de kloof tussen de arbeidsmarktparticipatie van mannen en vrouwen met 25% te dichten tegen 2025.

Het rapport World Employment and Social Outlook (WESO) Trends voor Vrouwen 2017 becijfert dat wanneer deze doelstelling effectief gerealiseerd wordt, dit mogelijks 5,8 biljoen dollar in de wereldeconomie injecteert, en significante belastinginkomsten zou genereren. De inkomsten uit belastingen zouden kunnen toenemen met 1,5 biljoen dollar, waarvan het grootste deel in de groeilanden (990 miljard dollar) en in de ontwikkelde landen (530 miljard dollar). Noord-Afrika, de Arabische Staten en Zuid-Azië zouden er het meest op vooruitgaan, aangezien de kloof tussen de arbeidsmarktdeelname van mannen en vrouwen meer dan 50 procentpunten bedraagt in deze regio’s.

Wanneer 25% van de genderkloof gedicht kan worden tegen 2025 zou dit het BBP doen stijgen met 2,1% en 410,71 miljard euro injecteren in de economie van de 28 Lidstaten van de EU (tabel 1). Daarnaast zou dit 175,77 miljard euro opleveren aan belastinginkomsten.

Tabel 1. Genderkloof in arbeidsmarktparticipatie en potentiële impact van het verkleinen van deze kloof
Bron: World Employment and Social Outlook: Trends voor Vrouwen 2017. De cijfers zijn voorspellingen.

Het welbevinden van vrouwen verbeteren

Meer vrouwen aan het werk krijgen heeft niet enkel belangrijke economische voordelen, het heeft ook een positieve impact op hun welbevinden, aangezien de meeste vrouwen graag willen werken. “Het feit dat de helft van de vrouwen wereldwijd geen deel uitmaken van de arbeidsmarkt terwijl 58% een betalende job verkiest, toont duidelijk aan dat er belangrijke uitdagingen zijn die hun mogelijkheden en vrijheid om te werken beperken,” zegt Deborah Greenfield, IAO Adjunct-directeur-generaal voor Beleid.

“De meest dringende bezorgdheid van beleidsmakers zou dan ook moeten zijn om de beperkingen waarmee vrouwen geconfronteerd worden wanneer ze de arbeidsmarkt willen betreden weg te werken, alsook de hindernissen op de werkvloer.”

Vrouwen zijn vaker werkloos dan mannen

Wanneer vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt hebben ze meer kans op werkloosheid dan mannen.

De werkloosheid voor vrouwen bedraagt 6,2% in 2017, 0,7 procentpunten meer dan het cijfer voor mannen (5,5%). In 2018 zullen de cijfers naar verwachting weinig veranderen, waardoor de huidige kloof behouden blijft. De huidige tendensen doen ook vermoeden dat er geen verbetering komt voor 2021.

Vrouwen hebben beperkte jobkansen

Een aantal factoren beïnvloeden de voorkeur en de beslissing van vrouwen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt en hun toegang tot kwalitatieve jobs. Het gaat om discriminatie, onderwijs, onbetaalde zorgtaken, het evenwicht tussen werk en gezin en hun burgerlijke staat. Rollenpatronen spelen ook een grote rol en beperken de kans op waardig werk.

“We moeten onze houding over de rol van vrouwen in de arbeidswereld en in de maatschappij veranderen. Teveel mensen vinden het “onaanvaardbaar” dat vrouwen een betaalde job hebben,” zegt Steven Tobin, hoofdauteur van het rapport. Zo vindt 20% van de mannen en 14% van de vrouwen het niet aanvaardbaar dat een vrouw buitenshuis werkt.

Het rapport roept op om maatregelen te nemen die de gelijkheid van arbeidsvoorwaarden verbetert, en rollenpatronen aanpakt. Het gaat om gelijk loon voor arbeid van dezelfde waarde, de aanpak van de oorzaken van beroeps- en sectoriële segregatie, het erkennen, verminderen en herverdelen van onbetaalde zorgactiviteiten, en de preventie en bestrijding van discriminatie, geweld en intimidatie van vrouwen en mannen op het werk.

“Beleidsmakers zouden ook de socio-economische factoren die de deelname aan de arbeidsmarkt beïnvloeden moeten aanpakken, door beleidskeuzes te maken die het evenwicht tussen werk en gezin verbeteren, kwalitatieve jobs in de zorgeconomie creëren en beschermen, en zich ook richten op de macro-economische context en zwartwerk,” besluit mijnheer Tobin.

De Internationale Arbeidsconferentie houdt op donderdag 15 juni een top over de arbeidswereld, die dit jaar in het teken staat van een betere toekomst voor vrouwen op het werk.